Δράσεις & Κοινωνικά

wave0 (1)

Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Βιωσιμότητα Διακυβέρνησης

Από περιβαλλοντική άποψη, η Ask2Travel εστιάζει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και η προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς. Με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, η εταιρεία μας μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αρνητικό αντίκτυπό της στο περιβάλλον και να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων
wave0a (2)
Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική μας, δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων, των πελατών και των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικών απασχόλησης, την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης για τους εργαζόμενους και τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, η Ask2Travel συνεργάζεται με τις τοπικές κοινότητες και υποστηρίζει κοινωνικές πρωτοβουλίες που ωφελούν τους προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται. Συνεργαζόμαστε με τοπικές οργανώσεις, προωθούμε την πολιτιστική διατήρηση και συμβάλλουμε σε έργα κοινοτικής ανάπτυξης.
wave0 (1)

Η Εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στις εσωτερικές πρακτικές της εταιρείας και στον τρόπο με τον οποίο διοικείται και διοικείται. Η Ask2Travel έχει δεσμευτεί να δημιουργεί ισχυρές δομές διακυβέρνησης, καταγραφή λεπτομερών και διαφανών οικονομικών αναφορών και την τήρηση των σχετικών νόμων και κανονισμών. Επιπλέον, η εταιρεία μας προωθεί κουλτούρα ακεραιότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της ακολουθούν ηθικές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα.

Εφαρμόζοντας τις αρχές ESG, η εταιρεία μας δημιουργεί διάφορα οφέλη.

Στο ESG report που  συντάχθηκε  για τον Όμιλο LinoGroup, μέλος του οποίου είναι και η Αsk2Travel συμπεριλαμβάνονται και όλα τα δεδομένα της κυκλικής οικονομίας, στην οποία συμμετέχει και η Ask2Travel.

Μετάβαση στο περιεχόμενο